مطالب مفید

آشنایی با انواع مختلف ریشه فرش


ریشه‌های ساده:  اگر سر پلاس‌ها راکه با بافت متعادل یا گلیم بافته شده، به خوبی کوبیده شود،‌تارها را می‌توان, آزاد گذارد. البته حلقه‌های تار باز خواهد شد وسرانجام ساییدگی نیز پیدا می‌کند. مواردی وجود دارد, که ناگزیر به بریدن ریشه‌ها می‌انجامد وکناره‌ها را به زیر می‌دوزند تا از فرسودگی آنها جلوگیری شود.


ریشه های گره دار:  نخ‌های تار را دسته بندی می‌کنند ودر کنار آخرین پود گره می‌زنند. ریشه‌های بلند را , در قسمت پایین گره‌ای دیگر می‌زنند که شیوه‌ای مرسوم در گلیم‌های ترکی وکردی است.


ریشه‌های توری:  نخ‌های تار را دسته بندی می‌کنند ودر کنار آخرین پود گره می‌زنند. سپس نیمی از ریشه‌های, هر گره را به نیمی از ریشه‌های گره مجاور، دوباره گره می‌زنند. این شیوه را در اغلب جوامع بافنده به کار می‌برند.


ریشه‌های زنجیره‌ای وحلقه‌ای:  هر رشته تار را از زیر و روی دو تارمجاور به صورت حلقه رد می‌کنند , و پس از رسیدن به کناره گلیم،‌تار را بر می‌گردانند وبه حلقه کردن ادامه می‌دهند تا دو تاسه, ردیف حلقه ایجاد شود.


ریشه‌های گیس بافت : دسته ای از تارها را به صورت نوار پهنی در هم می ‌بافند. حداقل تعداد تارها, در هر دسته سه تا و حداکثر دوازده تاست که نواری به عرض سه سانتی متر به وجود می‌اورد.


ریشه‌های بافته‌ی اوریب: این نوع ریشه را با تارهای پنبه‌ای می‌بافند ودر ظاهر شبیه به بافت پودر , و یا اوریب است. در این گونه ریشه بافی ریشه‌های بلند را، از نقطه‌ای در انتهای پودها وبه صورت مورب،‌ از زیر ورو می‌بافند وبافته‌ها را به طرف آخرین پود برمی‌گردانند.


ریشه‌های بافته و برگشته: در صورتی که بافت کناره‌ها شل باشد،‌تار را به روی خود برمی‌گردانند, و درون کناره‌ها می‌بافند. غالباً‌ تارها یا روی یکدیگر حلقه می‌شوند یا آن را گره می‌زنند , پیش از بافتن ایجاد نوعی برجستگی کند.


ریشه با تارهای پیچیده: تارها را، هنگام برافراشتن دار، به جای آنکه به دور تیرک دار گره بزنند به دور آن می‌پیچانند, و پس از اتمام بافندگی،‌تیرک را بیرون می‌کشند وتارها به صورت حلقه‌ برجای می‌ماند.