محصولات


ریشه گره دار


رنگ: نخودیریشه گره دارنوع گره: ضربدریریشه کوتاه بدون گره


رنگ بژ با نخ براقریشه پرده ای


طرح نگینی رنگ کرم